Abonare la newsletter

* indicates required

Fauna

Fauna.jpg

Ca şi în cazul florei, fauna se bucură de o mare diversitate. Multe dintre speciile întâlnite aici sunt protejate prin convenţii internaţionale ratificate şi de România (Convenţia de la Berna, Convenţia de la Bonn, Convenţia CITES, Directivele Habitate şi Păsări). Dintre nevertebrate, în Masivul Buila-Vânturariţa se întâlnesc insecte (efemeroptere - Bactis sp., Rhithrogena sp., plecoptere - Isoperla sp., Chloroperla sp., Nemoura sp., trichoptere -Rhycophila sp., coleoptere - Carabus violaceus, C. intricatus, C. monilis, C. coriaceus, Abax parallelepipedus, Rosalia alpina, Lucanus cervus, lepidoptere - Vanessa io, V. atalanta, Lycaena dispar, moluşte

(Helix pomatia, Cepaea sp.).

Vertebratele sunt şi ele bine reprezentate:

  • Peşti - păstrăv (Salmo trutta fario), lipan (Thymallus thymallus), moioagă (Barbus meridionalis), zglăvoc (Cottus gobio);
  • Amfibieni – salamandră (Salamandra salamandra), triton (Triturus alpestris), buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), broasca roşie de pădure (Rana temporaria), broasca râioasă brună (Bufo bufo).
  • Reptile – guşterul (Lacerta viridis), şopârla de ziduri (Podarcis muralis), şarpele de alun (Coronella austriaca), vipera (Vipera berus).
  • Păsări - fluturaşul de stâncă (Tichodroma muraria), gaia roşie (Milvus milvus), şerpar (Circaetus gallicus), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), vânturelul de seară (Falco vespertinus), caprimulgul (Caprimulgus europaeus), presura de munte (Emberiza cia), pietrar negru (Oenanthe pleschanka), pietrar rasăritean (Oenanthe isabellina), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopus medius), buha (Bubo bubo), codubatura (Motacilla alba), cocoşul de munte (Tetrao urogallus);
  • Mamifere: liliac mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliac mic cu potcoavă (R. hipposideros), liliac comun (Myotis myotis), liliac comun mic (M. blythi), liliac de iaz (M. dasycneme), liliac cu picioare lungi (M. capaccinii), liliac căramiziu (M. emarginatus), liliac cârn (Barbastella barbastellus), liliac cu aripi lungi (Miniopterus schreibersi), urs (Ursus arctos), râs (Lynx lynx), lup (Canis lupus), capra neagră (Rupicapra rupicapra), jder de pădure (Martes martes), jder de piatră (Martes foina), bursuc (Meles meles), cerb (Cervus elaphus).
Galerie Foto Faună >>>

Fiecare angajat poate decide dacă 3,5% din impozitul datorat statului din salarii sau din venituri extrasalariale poate fi lăsat statului sau poate fi direcționat către o organizație nonprofit.

afla mai multe

Vezi toate noutatile